For at blive visiteret til Socialtandplejen:

  1. Skal man tilhøre den mest socialt udsatte gruppe dvs. være i målgruppen, have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed. (Serviceloven §104 og §110)
  2. Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen (§82 82a)
  3. Man skal have et konkret behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

 Socialtandplejen omfatter:

  • Akutsmertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
  • Funktionsopbyggende tandbehandling, hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortands regionen er vansirende.
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.
  • Behandlingen omfatter også udlevering af det for behandlingen nødvendige medicin (fx smertestillende medicin og antibiotika).
  • Behandlingen tilpasses efter konkret tandfaglig vurdering, den enkeltes ønsker og behov samt muligheder for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.

 Behandlingerne i socialtandplejen:

 De mest almindelige behandlinger i socialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling. Behandlingsmæssigt omfatter socialtandplejen derfor kun den nødvendige behandling af tandsættet, så man holdes fri for symptomer og funktionsbegrænsninger. Efter konkret vurdering kan der tilbydes yderligere behandling eller viderehenvisning til andre behandlingstilbud  evt.privat praksis (§82/§82A).

 

Visitation Til Socialtandpleje

 Visitationsskema udfyldes af Solvang/Novavi eller kontaktperson

Visitationsskema sendes til sikker.tandplejen@glostrup.dk

Telefonnummer til Socialtandplejen : 22636948 Mail: socialtandplejen@glostrup.dk