Omsorgs- og Socialtandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen henvender sig derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps.

I Glostrup Kommune varetager Den Kommunale Tandpleje Omsorgstandplejen. 

 

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Det er kommunens visitatorer, som vurderer, om du kan blive visiteret. Du kan kontakte Visitationen i Glostrup Kommune på telefon 43236690  eller sende en mail til visitationsenheden@glostrup.dk

Der gøres opmærksom på, at der kan gå op til en måned fra det tidspunkt Omsorgstandplejen får besked om tilmeldingen til at Omsorgstandplejen kan aflægge besøg.

Målet for omsorgstandplejen er at give patienterne en tilværelse uden smerter og gener fra tænder og mundhule, samt at vedligeholde eksisterende tandstatus. Omsorgstandplejen kan evt. udføres i borgerens eget hjem,  på plejecentrene eller klinik. Derfor tilbyder omsorgstandplejen generelt ikke de samme behandlinger som i almen praksis, da det langt fra er alle behandlinger, der kan udføres med mobilt udstyr. 
 
Omsorgstandplejen udfører helst ikke større behandlinger, end patienten selv ønsker, og behandlingsforslaget støttes i høj grad af plejepersonalets viden om den enkelte patient. Vi tilstræber, at ulempen ved selve behandlingen aldrig overstiger de fordele, vi ønsker at opnå. Tandplejeopgaven ses i sammenhæng med behandlingen af hele personen. 
 

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 590 kr i 2024.  Beløbet opkræves af Glostrup Kommune.  

 

På hjemmesiden www.omsorgstandplejen.org (vælg Glostrup Kommune) kan du læse mere om tilbuddet. Du kan gå til hjemmesiden om Omsorgstandplejen her. 

Kontaktinformationer til Omsorgstandplejen her.

Socialtandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Socialtandplejen henvender sig til borgere med særlige sociale problemer, gade-hjemløse, eller borgere der benytter sig af herberger og varmestuer. 

I Glostrup Kommune varetager Den Kommunale Tandpleje Socialtandplejen. 

Du skal være visiteret til Socialtandplejen for at kunne bruge den. 

For at blive visiteret til Socialtandplejen:

  1. Skal man tilhøre den mest socialt udsatte gruppe dvs. være i målgruppen, have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed. (Serviceloven §104 og §110)
  2. Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen (§82 82a)
  3. Man skal have et konkret behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

Visitationsskema udfyldes af en kontaktperson og sendes til sikker.tandplejen@glostrup.dk

Visitationsskemaet kan modtages ved at skrive til tandplejens.administ@glostrup.dk 

 

Målet med Socialtandplejen er at tilbyde:

  • Akutsmertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
  • Funktionsopbyggende tandbehandling, hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortands regionen er vansirende.
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.
  • Behandlingen omfatter også udlevering af det for behandlingen nødvendige medicin (fx smertestillende medicin og antibiotika).
  • Behandlingen tilpasses efter konkret tandfaglig vurdering, den enkeltes ønsker og behov samt muligheder for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.

Socialtandplejen omfatter kun den mest nødvendige behandling af tandsættet såsom: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling.

Du er velkommen til at ringe til Tandplejens telefonnr. 4396 4608 Tast #3 for administrationen som kan guide dig videre. 

Du kan også sende en mail til: socialtandplejen@glostrup.dk